Over STONE

koeien

Het STONE model

STONE is een simulatiemodel dat wordt gebruikt om een beeld te krijgen van de gevolgen van het mestbeleid voor de emissie van stikstof en fosfaat naar het grondwater en het oppervlaktewater.Het is een consensusmodel dat in samenwerking met RIVM en RIZA is ontwikkeld voor nationale beleids-evaluaties. STONE berekent ruimtelijke en temporele patronen van de nitraatconcentratie in het grondwater, de fosfaatophoping in de bodem en belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor. Verder berekent STONE posten van de N- en P-balans van de bodem en kan het diverse scenario's in intensiteit van de veestapel en de aanwending van dierlijke mest en kunstmest doorrekenen.

Opzet

STONE bestaat uit een keten van modellen. Daarnaast zijn er een aantal modellen die informatie aan STONE aanleveren. Zo berekent het Mest- en Ammoniakmodel (MAM) van Wageningen Economic Research de dieraantallen, de mestproductie en -verdeling, de ammoniakvervluchtiging en de bemesting van bouwland, grasland en maïsland. Door de combinatie van het SWAP-model voor de bovengrond en het nationale grondwatermodel (NAGROM) van het RIZA wordt de hydrologie uitgerekend nodig voor uitspoelingberekeningen. In 2002 is STONE toegepast voor de Evaluatie Meststoffen Wetgeving (Schoumans et al., 2002). Omdat in 2002 de verliesnormen centraal stonden is met het FARMMIN model van Plant Research International de bemesting van grasland- en maïsland voor de melkveehouderij te berekend.

Toepassing

De resultaten van STONE kunnen op veel manieren worden gepresenteerd en het is onmogelijk alle tussenresultaten te toetsen. Het is belangrijk aan te sluiten bij de schaal waarop de resultaten meestal worden gebruikt. Op dit moment wordt STONE gebruikt om de verwachte gevolgen van het nieuwe gebruiksnormenstelsel. Het stelsel van verliesnormen (MINAS) wordt vervangen door een nieuw stelsel van gebruiksnormen dat per 1 januari 2006 in werking treedt. Uitkomsten van STONE2.2 zijn gebruikt om een globale verkenning uit te voeren van de verwachte gevolgen van het nieuwe mestbeleid.