Perspecteven voor natuur, tools bij de planvorming voor uitvoeringsprojecten

Tools om perspectieven voor natuur in uitvoeringsprojecten in beeld te brengen

Bij veel ruimtelijke uitvoeringsprojecten in de Grote Wateren zullen kansen ontstaan om naast het realiseren van wateropgaven, ook natuurwaarden te vergroten. Dit sluit goed aan bij de wensen van het huidige natuurbeleid zoals verwoord in het Provinciaal Natuurpact, de Rijksnatuurvisie en de Natuurambitie Grote Wateren. Om deze kansen optimaal te benutten, is het inzetten van kennis over de natuur en ecosysteemdiensten bij de planvorming van projecten van groot belang.

Hiervoor is een groot aantal methoden en modellen (tools) beschikbaar. De hier weergegeven lijst beperkt zich tot de tools waarmee Wageningen Environmental Research ervaring heeft opgedaan in de praktijk. Om inzicht te krijgen in de inzetbaarheid van de verschillende tools in het planproces is het mogelijk om op basis van het toepassingsdoel in het planproces en het inhoudelijk domein een selectie te maken via de Kieshulp.

Tools - overzicht