Water@WUR

Water@WUR

De dagelijkse impact van droogtes en overstromingen wordt gevoeld door industrie, bedrijven, boeren en burgers over de hele wereld. Extreme weersomstandigheden, natuurrampen, het falen van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie, watercrises en grootschalige onvrijwillige migratie zijn enkele van de meest waarschijnlijke en impactrijke actuele risico’s. Door innovaties en strategische interventies verhogen Wageningse onderzoekers de economische, sociale en omgevingswaarden van water voor onze partners.

Waterbeheer

Klimaat en waterbeheer

De opwarming van de aarde heeft mogelijk grote gevolgen, die voor een deel moeilijk te voorspellen zijn. Waarschijnlijk zien we in de toekomst meer weersextremen, terwijl meer dan de helft van de bevolking leeft in gebieden die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Effecten worden waargenomen in een stijgende zeespiegel. Dit komt deels doordat het zeewater uitzet naarmate het opwarmt. De zeespiegel stijgt ook doordat de ijskappen smelten en – in mindere mate – doordat berggletsjers terugtrekken. Klimaatverandering heeft ook enorme consequenties voor eilanden en landen met lange, lage kustlijnen die niet de middelen hebben om zich te beschermen.

Wageningen University & Research neemt bij oplossingen voor klimaat en waterproblematiek vaak de natuur als inspiratie. Onze expertise op het gebied van nature-based solutions, zoals het aanleggen van oesterriffen tegen golfslag of het vergroenen van steden voor betere waterafvoer, draagt bij aan duurzaam waterbeheer op wereldwijd niveau.

Wateroverlast en droogte

Door klimaatverandering komen extreme weersomstandigheden vaker voor: zowel een teveel als tekort aan water.

Wateroverlast Door klimaatverandering stijgt niet alleen de temperatuur wereldwijd, ook neerslagpatronen veranderen. In Nederland merken we dat er vaker overstromingen plaatsvinden door hevige regenbuien. In stedelijk gebied staan straten vaker blank en dit zorgt voor de nodige overlast. Wageningen University & Research bestudeert de oorzaken van zware neerslag en zoekt naar oplossingen om met dit fenomeen om te gaan. Meer groen in de stad bijvoorbeeld: dit zorgt ervoor dat water sneller afgevoerd kan worden naar de bodem. Opslag van water is eveneens belangrijk, want niet alleen het aantal hevige buien neemt toe, ook periodes van droogte worden langer.

Droogte heeft grote consequenties voor landbouw en natuur. De ontwikkeling van (voeder)gewassen met een betere bestendigheid tegen droogte is daarom een belangrijk onderzoeksonderwerp voor Wageningen University & Research. In de natuur doen we onderzoek naar effecten op seizoenen, plant- en dierenleven, natuurbranden en verwoestijning. Samen met partijen van over de hele wereld werkt Wageningen University & Research aan oplossingen.

Dijken en waterkeringen

Veilige dijken zijn van groot belang voor Nederland, aangezien een groot deel van ons land onder de zeespiegel ligt. In de toekomst zal dit belang alleen maar toenemen als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelrijzing en voortgaande bodemdaling. Hoe sterk een dijk is hangt onder meer af van de erosiebestendigheid van het buiten- en binnentalud. Wageningen University & Research heeft ruim 25 jaar ervaring met onderzoek en advies over erosiebestendigheid van dijkgraslanden.

Rivieren, stroming en afzettingen

Het experimentele onderzoek van het laboratorium voor water- en sedimentdynamica richt zich voornamelijk op morfologische reacties op kanaal- en overlandstromen. Huidige onderzoeksonderwerpen liggen op het gebied van stroomherstel, geulerosie en zijkanalen gecreëerd door langsdammen. Het laboratorium biedt testopstellingen en simulaties voor rivierstroming, neerslag en rivierdammen. Voor vragen over de faciliteiten en planning, neem gerust contact op.

IJsselmeer en Markermeer

Wageningen University & Research doet in het IJsselmeergebied onderzoek naar o.a. de ecologische draagkracht, ontwikkelingen in de visserij en hoe het water- en natuurbeheer kan inspelen op langetermijn maatschappelijke opgaven. In het oog springende voorbeelden zijn de aanleg van de Marker Wadden en de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk. 

Waterkwaliteit

Schoon water is van belang

Schoon water is om vele redenen belangrijk: bijvoorbeeld voor volksgezondheid, landbouw en voedsel, biodiversiteit, toerisme en recreatie. Wageningen University & Research biedt een goed begrip van oorzaken, belasting, stressfactoren en interacties daarmee die een ecologische verslechtering van de waterkwaliteit veroorzaken; van de kosten van adaptatie en mitigatie; en van de effectiviteit en socio-economische implicaties van voorgestelde oplossingen en regelgeving. Onze onderzoekers combineren dit in een geïntegreerde ecosysteembenadering die hydrologie, morfologie, fysische chemie en biologie omvat.

Zoetwaterecosystemen

Begrijpen hoe aquatische systemen reageren op klimaatverandering is een belangrijke prioriteit voor het zoetwateronderzoek. Het is tegelijkertijd een uiterst belangrijk onderwerp voor de praktijk van het beheer en beleid, mede bij de implementatie van de Kader Richtlijn Water, VHR/ Natura2000-doelen, Ramsar Convention on Wetlands of International Importance en andere nationale en internationale conventies en protocollen. De bescherming, het beheer en de herinrichting van aquatische water- en semi-aquatische wetlandecosystemen is afhankelijk van deze kennis niet alleen ten aanzien van klimaatverandering, maar ook veranderingen in landgebruik, milieubelasting en de groeiende watervraag.

Waterbehandeling

Duurzame waterzuivering, waterschaarste opvangen en alternatieve waterbronnen inzetten zonder dat de waterkwaliteit daaronder leidt. Dit zijn belangrijke uitdagingen voor sectoren als de voedingsmiddelenindustrie en de land- en tuinbouw. Wageningen University & Research helpt bedrijven met het sluiten van nutriëntenkringlopen en waterkringlopen. 

Water en voedsel

Water voor voedselproductie

Wageningen University & Research levert innovaties en strategieën om de water- en voedselzekerheid en de milieustabiliteit te verbeteren in het kader van klimaatverandering. Wageningen University & Research biedt oplossingen en onderzoek naar slim waterbeheer, water- en nutriënt-efficiente landbouwvoedselsystemen, optimalisatie van waterbronnen, landgebruik en ecosystemen, beoordeling van risico's voor water- en voedselveiligheid en politieke stabiliteit.

Voedsel uit zee

Ook onderzoekt WUR hoe we voedsel voor mens en dier kunnen halen uit grote wateroppervlakken. 70% van de aarde is bedekt met water. Momenteel is slechts 2 procent van ons voedsel afkomstig uit de visserij en viskweek. Wageningen University & Research wil een grotere voedsel- en diervoerproductie bewerkstelligen uit de momenteel onderbenutte grote zoet- en zoutwaterpartijen, zoals meren, rivieren, zeeën en oceanen.

Zeeën en oceanen

Duurzaam beheer van kust & zee

De ecologie en het gebruik van zeeën en oceanen staan onder druk als gevolg van wereldwijde uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid, energieproductie, bevolkingsgroei en de zoektocht naar mineralen. Wat zijn de risico's en kansen van deze 'Blue Growth'?

Aan de ene kant kan het mariene milieu broodnodige ruimte en middelen bieden voor aquacultuur, drijvende voedsel- en biomassaproductie, visserij, golf-, zonne- en windenergie en andere vormen van ruimtelijk gebruik, zoals havens en luchthavens. Aan de andere kant wordt de kwaliteit van het zeewater ernstig bedreigd door accumulatie van door de mens veroorzaakte concentraties van plastic, afval en nutriënten.

Wageningen University & Research vergaart kennis en geeft advies aan energie-exploitanten, voedselproducenten, overheden, natuurbeschermingsorganisaties en andere gebruikers, met als doel een duurzaam beheer en gebruik van zee- en kustgebieden.