Water en Voedsel

Uitdagingen rondom voedsel productie en water kwaliteit en kwantiteit nemen toe. Land degradatie en te veel, te weinig, te vervuild water hebben niet alleen effect op voedsel productie maar ook op de bestaansmiddelen en de biodiversiteit. Het team Water en Voedsel onderzoekt oplossingen om de waarde van land en water voor voedselproductie duurzaam te verhogen en de kwaliteit van zoetwaterecosystemen te verbeteren. Wij ontwikkelen strategieën om de uitdagingen van water- en voedselzekerheid in het licht van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies aan te pakken. Ons team van onderzoekers heeft verschillende wetenschappelijke en culturele achtergronden, waardoor een multidisciplinaire aanpak mogelijk is bij het vinden van duurzamere oplossingen. Met een deel van het team in Oeganda en Spanje werken we aan water- en voedselsystemen over de hele wereld. Wij bieden kernexpertise om overheden, agentschappen en bedrijven bij te staan in de volgende thema's:

  • Smart agricultural management: zo efficiënt mogelijk gebruik maken van groen (regenval) en blauw (irrigatie) water om voldoende voedsel voor iedereen te produceren met minimale milieu- en sociale gevolgen, door de beoordeling, validering en toepassing van geïntegreerde water gerelateerde innovaties.
  • Delta’s under pressure: meer begrip krijgen op hoe in een deltacontext, waar land en water elkaar ontmoeten, en met steeds veranderende verbanden tussen stad en platteland, adaptief deltabeheer kan plaatsvinden. Inzicht in de complexe huidige situatie en gebruik van een systematische aanpak met visie, strategieën en scenario's om de toekomstige situatie en overgangstrajecten naar die onzekere toekomst te verkennen.
  • Integrated modelling and the water, energy, food nexus: inzicht krijgen in de intersectorale relatie tussen water- en voedselproductiesystemen, met inbegrip van de centrale rol van klimaatverandering en andere factoren, om maatregelen vast te stellen voor het handhaven en vergroten van de voedselzekerheid nu en in de toekomst.
  • Sustainable land and soil management: bijdragen tot veerkrachtige agro-ecosystemen door het bevorderen van landbeheer en duurzame landbouw via een geïntegreerde aanpak en betrokkenheid van meerdere belanghebbenden.
  • Salinizition in agriculture: beter begrijpen en identificeren van verzilting in verschillende ecologische contexten, schalen en tijdsniveaus. Deze schalen variëren van mondiaal tot veldniveau, terwijl het temporele niveau varieert van historisch tot toekomstig niveau. Daarnaast wordt ook gekeken naar verziltingsoplossingen in het water- en bodembeheer op veldniveau om zich aan te passen aan de effecten ervan.
  • Zoetwaterecologie: ontwikkeling van wetenschappelijke kennis ter ondersteuning van waterbeheerders en beleidsmakers bij het herstel van ecosystemen van stromen, meren en wetlands, monitoring en beoordeling van ecologische waterkwaliteit, en toepassingen van bioremediatie.

Ontmoet het team

Klik hier om de leden van Water van Voedsel te ontmoeten

Publicaties